Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

Jesteś tutaj:

Treść strony

KOBIETY SKAZANE

Projekt badawczo – pomocowy, którego pełna nazwa to „Kobiety i Mężczyźni jako Ofiary i Sprawcy Zabójstw i Innych Przestępstw z użyciem Przemocy”, jest realizowany dzięki dotacji Open Society Insitute z Budapesztu. Projekt ma na celu zbadanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w trakcie postępowania karnego i wyrokowania oraz podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Stereotypy dotyczące płci również tutaj dotykają dużo bardziej dotkliwie kobiety poprzez surowsze kary i warunki odbywania wyroku. Uważamy, że w przypadku kobiet okoliczności sprawy i historia wcześniejszej przemocy nie są w wystarczającym stopniu brane pod uwagę przy orzekaniu w sprawach o zabójstwo czy uszkodzenie ciała. Będziemy badać sprawy dotyczące przemocy wobec dzieci, kiedy kobiety są oskarżone lub współoskarżone. Rzadko bierze się pod uwagę fakt, że przemoc wobec dzieci współwystępuje z przemocą wobec kobiet, a większości kobiet nie jest łatwo przeciwstawić się sprawcy przemocy domowej. Ponadto kobiety skazane w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie powinny być traktowane ze szczególną starannością w procesie tworzenia prawa oraz w więziennictwie, co obecnie nie jest realizowane. Naszym zadaniem jest zmiana również tej sytuacji.

Ogromnym problemem jest także przedterminowe zwolnienie z odbywanej kary przez osadzone kobiety. Dodatkowy czynnik pogarszający sytuację skazanych kobiet to zerwanie więzi rodzinnych, zwłaszcza z dziećmi. Wiąże się to z odrzucaniem skazanych kobiet przez rodziny, z drugiej zaś z czynnikami takimi jak odległość dzieląca miejsce zamieszkania rodzin od zakładów karnych. Innym problemem jest kontakt z małymi dziećmi, szczególnie kiedy znajdują się pod opieką rodziny nieżyjącego mężczyzny.

Istotnym problemem kobiet skazanych jest również brak mieszkania, do którego mogłyby wrócić po odbyciu kary.

 

Cele i idea projektu:

1) zbadanie, czy i jakie różnice występują w podejściu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników służby więziennej do kobiet i mężczyzn, którzy dopuścili się zabójstwa w związku z przemocą w rodzinie oraz innych przestępstw przeciwko najbliższym z użyciem przemocy;

2) zbadanie wpływu stereotypów związanych z płcią na orzekanie w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i zabójstw związanych z wcześniejszą przemocą oraz sytuację kobiet odbywających karę pozbawienia wolności za tego typu przestępstwa. 

3) poprawa sytuacji kobiet, które dopuściły się przestępstwa zabójstwa i innych przestępstw z użyciem przemocy w związku z przemocą w rodzinie, w postępowaniu przygotowawczym, w trakcie wyrokowania oraz odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Szczegółowe działania Fundacji Centrum Praw Kobiet w ramach projektu:

 • Przeprowadzenie badań dotyczących wyrokowania w sprawach o zabójstwo partnera, gdzie wcześniej występowała przemoc domowa, oraz w innych sprawach o czyny z użyciem przemocy, w tym również o tzw. przemoc wzajemną.
   
 • Opracowanie raportu z badań wraz z rekomendacjami dotyczącymi zmian prawnych i instytucjonalnych, jeśli chodzi o postępowanie i orzecznictwo oraz warunki odbywania kary pozbawienia wolności w sprawach o zabójstwa i inne czyny z użyciem przemocy, gdy w sprawie występowała wcześniej przemoc w rodzinie. 
   
 • Działania na rzecz zmian prawnych i instytucjonalnych, w tym dotyczących:
  1. Skuteczniejszej ochrony kobiet, w szczególności tych, które znajdują się w grupie wysokiego ryzyka, przed eskalacją przemocy i zabójstwami .
  2. Wprowadzenia procedur dla policji i innych instytucji pozwalających ocenić zagrożenie ofiary ciężkim uszkodzeniem ciała lub zabójstwem;
  3. Obniżenia wyroków dla kobiet, które dopuściły się zabójstwa swojego oprawcy.
  4. Możliwości uzyskania warunkowego zwolnienia po odbyciu 1/3 kary pozbawienia wolności (powrócenie do poprzedniego systemu funkcjonującego dla samotnych matek i młodocianych)
  5. Wyodrębnienia kategorii kobiet doświadczonych przemocą jako odrębnej kategorii wymagającej specjalistycznych oddziaływań
  6. Możliwości wykorzystania internetu w celach edukacyjnych, poradniczych (porady prawne) oraz kontaktu z rodziną (Skype).
    
 • Zorganizowanie X Trybunału ds. Przemocy wobec Kobiet poświęconego problematyce orzecznictwa w sprawach o przemoc i zabójstwa w związku z przemocą w rodzinie.
   
 • Zorganizowanie szkoleń dla pracowników służby więziennej na temat przemocy domowej.
   
 • Zorganizowanie cyklu seminariów poświęconych orzekaniu w sprawach o przemoc w rodzinie i zabójstwa  związane z przemocą oraz warunkom odbywania kary pozbawienia wolności przez ofiarę przemocy skazaną za zabójstwo swojego oprawcy.
   
 • Zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na temat przemocy wobec kobiet i stereotypów płciowych.
   
 • Pomoc prawna i reprezentowanie w sądzie kobiet, które zabiły swojego oprawcę, oraz dla rodzin kobiet, które zostały zabite.
   
 • Pomoc prawna oraz reprezentowanie w sądzie i przed organami administracyjnymi kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.
   
 • Ułatwienia w kontaktach z rodziną, w tym z dziećmi, oraz pomoc w organizacji transportu na widzenia dla rodzin uwięzionych kobiet
   
 • Zorganizowanie systemu wsparcia dla skazanych kobiet „Anioł stróż” - kontakt listowny,   telefoniczny, odwiedziny skazanych kobiet przez wolontariuszy Centrum Praw Kobiet

 

Sonda internetowa

Czy zdarzyło Ci się być ofiarą przemocy fizycznej (np. bicie, popychanie, szarpanie) ze strony męża/partnera?
oddane głosy: 4175

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej