Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

 • Przemoc ekonomiczna
  Przemoc ekonomiczna
 • Od przemocy ekonomicznej do niezależności
  Od przemocy ekonomicznej do niezależności
Jesteś tutaj:

Treść strony

Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej w 2016 roku

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu w ramach projektu pt. „Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom
w sytuacji kryzysowej w 2016 roku” współfinansowanego ze środków gminy Wrocław udzielania osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych pomocy specjalistycznej, w tym zorganizowania i prowadzenia bezpłatnych:

 • konsultacji prawnych,
 • poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
 • konsultacji osoby pierwszego kontaktu,
 • zorganizowania i przeprowadzenia grupy wsparcia oraz prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym psychoedukacji) w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem realizacji zadania jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych następstw przemocy w rodzinie poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej. Działania są skierowane do dorosłych mieszkanek Wrocławia.

W ramach projektu porady udzielane są w następujących dniach

Porady prawne:

Poniedziałek w godzinach od 10:00 do 16:30;

Wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00;

Czwartek w godzinach od 9:30 do 13:30.

Porady psychologiczne:

Wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00;

Czwartek w godzinach od 9:00 do 16:00.

Ponadto od czerwca do sierpnia będą przeprowadzane spotkania indywidualne psychologów/terapeutów prowadzących grupę z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w grupie wsparcia.

Grupa wsparcia (zamknięta) dla kobiet doświadczających przemocy

Zajęcia w ramach grupy wsparcia rozpoczną się 7 września 2016 r. i potrwają do 14 grudnia 2016 r. Zaplanowane są jako cykl spotkań, odbywających się raz
w tygodniu (środa) w siedzibie Fundacji w godzinach od 17:00-19:00.

Adresatami grupy wsparcia są kobiety doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Głównym celem prowadzonej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji.

Jeżeli więc borykasz się z podobnym problemem, doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie bądź czujesz się zagrożona tym zjawiskiem – przyjdź. Grupa wsparcia jest szansą na poprawienie swojej sytuacji. To okazja do spotkania
z kobietami mającymi podobny problem, możliwość uzyskania wparcia, zdobycia wiedzy, podniesienia świadomości, szansa na poprawę jakości swojego życia…

Zapraszamy zatem osoby zainteresowane naszą ofertą do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź zgłoszeń prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod numerem telefonu: 71/ 358-08-74, bądź osobiście, przy ulicy Ruskiej 46b, pokój 208.

 

 

 

Prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji w 2016 roku

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu w ramach projektu pt. „PROWADZENIE WROCŁAWSKICH BIUR PORAD OBYWATELSKICH ORAZ WROCŁAWSKICH MEDIACJI W 2016 ROKU” współfinansowanego ze środków gminy Wrocław  prowadzi biuro porad obywatelskich, w ramach którego udziela bezpłatnych porad obywatelskich z zakresu prawa dla osób znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkałych na terenie Wrocławia, uczących się lub pracującym we Wrocławiu z wyłączeniem porad prawnych udzielnych grupom odbiorców w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Działania związane z poradnictwem obywatelskim skierowane są do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu prowadzimy również działania edukacyjne polegające na podnoszeniu świadomości w zakresie obowiązującego prawa i przepisów
z możliwością ich zastosowania w rozwiązywaniu osobistych i rodzinnych sytuacji problemowych.

Porady obywatelskie z zakresu prawa udzielane są w środy od godziny 9:30 do 16:30. Na ww. konsultacje obowiązują zapisy.

Udzielamy również konsultacji osoby pierwszego kontaktu, które polegają na osobistym, telefonicznym bądź internetowym (e-mail) kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy. Osoby świadczące taką pomoc są odpowiedzialne za:

 • Przeprowadzenie wstępnego wywiadu diagnozującego sytuację oraz potrzeby
 • Kwalifikowanie osób wnioskujących o pomoc do programu;
 • Wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu.
 • Przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań´ i ich konsekwencji,
 • Wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania
  z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 • W razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania.
 • Wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
 • Wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć´,
 • Wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.
 • Zapisanie do specjalistów.

Konsultacje z osobą pierwszego kontaktu udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w piątek w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

 

 

Pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej (projekt w 2015 r.)

 

 

 

Nowy projekt w 2015 r.

 

 

 

Model Wsparcia

"Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym"

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Lider: Gmina Wrocław

Realizator: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu

Partnerzy projektu:

Fundacja Centrum Praw Kobiet (realizuje oddział wrocławski)

Partner Pracodawca - Biurovita Sp. z o. o.

Czas trwanie projektu: VIII 2012 - V 2015

Projekt pn. "Model Wsparcia", przygotowany w partnerstwie ma umożliwić przygotowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami po 50 roku życia doświadczającymi przemocy w środowisku domowym.

 Model Wsparcia wypracowany w projekcie ma zwiększyć szanse osób doświadczających przemocy w rodzinie na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej.

Cel główny:

Poszerzenie katalogu narzędzi stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców o Model Wsparcia służący wejściu na rynek pracy niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy.

Cele szczegółowe:

Pogłębienie wiedzy na temat dotychczasowego funkcjonowaniu gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Polsce w zakresie wspierania niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy.

Przetestowanie wypracowanego w partnerstwie trójsektorowym Modelu Wsparcia niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy.

Upowszechnienie finalnego produktu Modelu Wsparcia wśród użytkowników i wyłączenie w główny nurt polityki w okresie VI 2013 - III 2015.

Grupy docelowe:

1. Użytkownicy produktu:

zespoły interdycyplinarne,

NGO "społeczne",

CIS-y / KIS-y,

OPS-y,

przedsiębiorcy.

2. Odbiorcy produktu:

Klientki zespołów interdyscyplinarnych, które są niezatrudnione i wieku 50+ (nk50+dp).

 

Produktem finalnym projektu będzie Model Wsparcia, który ma być narzędziem:

·         aktywizacji niezatrudnionych kobiet po 50 rż. doświadczającym przemocy dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym,

·         wzmacniającym współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej  i przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,

·         podnoszącym efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,

·         integrującym i scalającym działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączającym w nie sektor prywatny.

·         zwiększającym udział NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,

·         zwiększającym szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz aktywizującym je społecznie i zawodowo.

  W maju 2014 r. zakończony został etap testowania wdrażanego Modelu Wsparcia i nastąpiła trzymiesięczna analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu. Z początkiem października 2014 r. rozpoczął się etap w którym opracowywany jest produkt finalny.

Szczegóły znajdują się na stronie Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu:

http://modelwsparcia.cis.wroclaw.pl/

Baza artykułów dot. Modelu Wsparcia

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej