Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

Jesteś tutaj:

Treść strony

FAMILY JUSTICE CENTER

CPK od wielu lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach mających na celu wypracowywanie rozwiązań systemowych służących skuteczniejszemu przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jednym z takich projektów jest projekt stworzenia w Europie sieci „Centrów Sprawiedliwości Rodzinnej” w oparciu o zaczerpnięty z USA model „Family Justice Center” (FJC). Projekt, którego jesteśmy partnerem, finansowany jest z funduszy EU w ramach programu DAPHNE i administrowany przez organizację holenderską MOVISIE.

Większość kobiet doświadczających przemocy zmuszona jest szukać pomocy w wielu placówkach, które znajdują się w różnych częściach miasta. Każda z nich pracuje w oparciu o własną koncepcję, zasady i procedury. Osoba poszukująca pomocy traci mnóstwo czasu i energii, aby do nich dotrzeć, a pomoc, którą uzyskuje, często nie jest spójna i kompleksowa. Zdarza się nawet, że informacje, które uzyskuje, są sprzeczne, a instytucje przerzucają się  odpowiedzialnością za podejmowane działania.

Model FJC opiera się na koncepcji udzielania kompleksowej pomocy ofiarom przemocy domowej i ich dzieciom w jednej lokalizacji przez przedstawicieli różnych instytucji i organizacji i w oparciu o wspólnie wypracowane podejście, zasady i procedury. Kobiety, które doświadczyły przemocy, mogą uzyskać tam kompleksowe wsparcie i nie będzie to tylko pomoc prawna, psychologiczna, socjalna czy z zakresu aktywizacji zawodowej. Mogą również uzyskać tam pomoc dla dzieci i opiekę nad nimi, gdy same korzystają z usług FJC. Innowacyjne w koncepcji FJC jest  to, że w tym samym miejscu kobieta może spotkać się z funkcjonariuszem policji, prokuratorem, złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, uzyskać pomoc medyczną, pomoc w uzyskaniu bezpiecznego schronienia, mieszkania, żywność, środki higieniczne i odzież. Dostępność na miejscu przedstawicieli służby zdrowia to nie tylko zapewnienie pokrzywdzonym dostępu do pomocy medycznej, ale także większe możliwości zabezpieczania dowodów w  sprawie.

W  FJC nie funkcjonuje system zapisów na wizyty do specjalistów. Kobieta potrzebująca pomocy przychodzi do ośrodka, gdzie może porozmawiać z osobą „pierwszego kontaktu”. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy jej sytuacji i ocenie stanu zagrożenia kobieta kierowana jest do specjalistów. Osoby pierwszego kontaktu są jednak w dalszym ciągu odpowiedzialne za klientkę i otaczają ją kompleksową opieką. Wybór form pomocy, z jakich kobieta chce skorzystać, należy zawsze do niej samej. Ona też decyduje o tym, jakimi informacjami chce się podzielić z innymi. W ramach interdyscyplinarnej współpracy różnych służb w FJC tworzony jest indywidualny plan bezpieczeństwa i pomocy dla każdej pokrzywdzonej kobiety i jej bliskich. Ważnym  elementem planu jest ocena zagrożenia dla życia i zdrowia ofiary przemocy. Charakterystyczną cechą modelu FJC jest również stworzenie domowych warunków i przyjaznej atmosfery w placówce.

Wyniki ewaluacji wskazują na dużą skuteczność modelu FJC w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i dzieci. Pokrzywdzone kobiety rzadziej wycofują skargi, rzadziej korzystają z prawa do odmowy zeznań i chętniej współpracują z organami ścigania. Sprawcy natomiast częściej pociągani są do odpowiedzialności za swoje czyny.

W USA działa ponad 80 takich centrów. Mamy nadzieję, że tworzona w Europie w ramach naszego projektu sieć ośrodków wzorowanych na modelu FJC również okaże się sukcesem i pozwoli nam skuteczniej przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Warto podkreślić, że naczelną zasadą działania FJC i punktem odniesienia wszystkich ich działań jest bezpieczeństwo i potrzeby kobiet oraz ich dzieci. Sprawcy przemocy nie mają wstępu do FJC. Praca z nimi prowadzona jest w innych lokalizacjach i przez inne organizacje. Niezwykle ważne dla skuteczności działań FJC jest przyjęcie wspólnej definicji przemocy w rodzinie oraz wizji i podejścia do jej zwalczania i zapobiegania. W podejściu do przemocy w rodzinie obowiązują takie zasady jak: NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY I ZERO TOLERANCJI DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY. W pracy FJC istotne jest również okazywanie zaufania osobom doświadczającym przemocy. Klientki muszą mieć poczucie, że prawo i osoby, które je stosują, są po ich stronie i mają do nich zaufanie. Podstawą dobrego funkcjonowania FJC jest także badanie potrzeb i oczekiwań odbiorczyń usług i liczenie się z ich głosem. 

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej