Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

  • Od przemocy ekonomicznej do niezależności
    Od przemocy ekonomicznej do niezależności
Jesteś tutaj:

Treść strony

STEP UP

Europejska sieć Kobiety Przeciwko Przemocy (WAVE) rozpoczyna w dniu dzisiejszym kampanię STEP UP! ( Następny krok – od słów do czynów!), której celem jest zapewnienie kobietom, które doświadczyły przemocy i ich dzieciom prawa do bezpieczeństwa i specjalistycznej pomocy. 
Co trzecia kobieta w Europie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej. Państwa, w których kobiety płacą podatki, nie zapewniają im jednak dostępu do specjalistycznej pomocy. Tylko w 15 spośród 46 krajów europejskich istnieje specjalistyczna infolinia dla kobiet doświadczających przemocy, a w Europie brakuje co najmniej 47.000 miejsc w schroniskach dla kobiet i dzieci. Za mało jest również ośrodków wsparcia dla ofiar gwałtu lub molestowania seksualnego. Dyskryminacja sprawia, że najbardziej zagrożone kobiety nie mogą liczyć na ochronę i odpowiednie do ich potrzeb wsparcie! 
"Rządy wielu krajów europejskich nie przeznaczają wystarczających środków na finansowanie specjalistycznych usług wsparcia, w wyniku czego wiele kobiet nie ma gdzie się zwrócić o pomoc. Wzywamy władze UE oraz poszczególnych krajów i inne zainteresowane strony do przejścia od słów do czynów i zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet " – powiedziała Rosa Logar, przewodnicząca WAVE. 
W ciągu najbliższych dwóch lat organizacje członkowskie Sieci będą w ramach kampanii promować prawa kobiet i dzieci, które doznały przemocy do specjalistycznego wsparcia i ochrony w całej Europie. Centrum Praw Kobiet, jako organizacja od blisko 22 lat świadcząca pomoc dla kobiet doświadczających przemocy i działająca na rzecz poszanowania praw człowieka w stosunku do kobiet w pełni docenia wagę specjalistycznej pomocy w przezwyciężaniu traumy i budowaniu nowego życia przez kobiety. Doskonale wiemy jakie skutki dla kobiet i ich dzieci ma brak dostępu lub ciągłości w dostępie do takiej pomocy. 
Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest najbardziej rozpowszechnioną formą naruszeń praw człowieka i nierzadko prowadzi do ich śmierci. Szacuje się, że w 2012 roku 47% wszystkich zabójstw kobiet zostało dokonanych przez członka rodziny lub partnera, z którym pozostawały w związku intymnym.
Niedostateczne nakłady finansowe i tym samym ograniczony dostęp do specjalistycznej pomocy dla pokrzywdzonych przemocą kobiet sprzyjają utrzymywaniu się wciąż powszechnej praktyki obwiniania ofiar za przemoc i są barierą do jej ujawniania . 
Większość społeczeństw zakazuje stosowania przemocy, ale milcząco toleruje ją w praktyce, co sprawia, że wiele kobiet nie mając realnej alternatywy zmuszona jest znosić powtarzające się akty przemocy. 
Koszty przemocy wobec kobiet dotykają nas wszystkich! Ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy są niezbędne, by kobietom i ich dzieciom zapewnić bezpieczeństwo i przywrócić siłę do życia wolnego od przemocy. 
Dlatego wzywamy społeczeństwa europejskie do radykalnego zwiększenia nakładów na finansowanie działalności wyspecjalizowanych ośrodków wsparcia dla kobiet, postrzegających przemoc wobec kobiet z perspektywy naruszeń praw człowieka. Tylko takie podejście może przynieść rzeczywistą poprawę sytuacji ofiar. 
Poniższe dane ilustrują skalę problemu z dostępem do specjalistycznych usług dla kobiet, które doznały przemocy (WAVE Report 2015):
• Tylko 15 spośród 46 krajów europejskich utrzymuje bezpłatną infolinię dla kobiet doświadczających przemocy, która działa codziennie przez całą dobę. 
• Według standardów przyjętych przez Radę Europy w całej Europie brakuje ponad 47.000 miejsc w schroniskach dla kobiet, szczególnie w nowych państwach członkowskich UE, które dołączyły po 2004 roku, oraz w krajach spoza Unii. 
• W większości krajów europejskich brakuje ośrodków wsparcia dla kobiet i dziewcząt, które padły ofiarą ofiar gwałtu i molestowania seksualnego. 
• Dostęp do specjalistycznych usług wsparcia jest szczególnie utrudniony dla cudzoziemek, w szczególności tych, które nie mają zalegalizowanego pobytu, kobiet „sprawnych inaczej”, starszych i z grup LGBT.
Wzywamy decydentów na szczeblu krajowym i europejskim do:
1) aktywnego działania na rzecz zapobiegania i ochrony kobiet, które doznały przemocy;
2) zobowiązania się do poprawy dostępu do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla wszystkich kobiet i ich dzieci;
3) zwiększenia dostępności do specjalistycznej pomocy we wszystkich krajach Europy (zwłaszcza zaś do utworzenia bezpłatnych telefonów zaufania dla kobiet, schronisk i ośrodków wsparcia);
4) poprawy jakości usług wsparcia dla kobiet, w szczególności świadczonych przez niezależne organizacje kobiece, które w swojej pracy najpełniej uwzględniają potrzeby i oczekiwania kobiet korzystających z ich pomocy. 
Ponieważ przemoc wobec kobiet jest problemem nas wszystkich i ma ogromny wpływ na wolność ekonomiczną kobiet oraz ich życiowe możliwości, a także na całą światową gospodarkę, wzywamy firmy i organizacje charytatywne w całej Europie i do zwiększenia nakładów na pomoc dla kobiet, które doznały przemocy i ich dzieci. 
Partnerstwo na rzecz zmian jest rzeczą podstawową! Dlatego wzywamy każdego z was! Przyłącz się do kampanii STEP UP! Wykonajmy „następny krok” i połączmy siły, aby położyć kres przemocy wobec kobiet i ich dzieci!
Jeśli chcesz wesprzeć naszą kampanię lub uzyskać więcej informacji na jej temat, prosimy o kontakt z Centrum Praw Kobiet. W ramach kampanii Centrum Praw Kobiet planuje m.in. zorganizowanie na jesieni konferencji poświęconej dostępności oraz standardom specjalistycznej pomocy dla kobiet doświadczających przemocy, w tym również finansowania organizacji świadczących taką pomoc. Chcemy także zbudować sieć organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy kobietom doznającym różnych form przemocy, które w swojej misji i codziennej pracy z kobietami kierują się perspektywą i standardami wyrażonymi w Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Liczymy także, że uda nam się także pozyskać pracodawców wspierających działania przeciw przemocy wobec kobiet oraz poszerzyć sieć ambasadorek i ambasadorów kampanii, którzy aktywnie zaangażują się w działania na rzecz poszerzenia dostępu do specjalistycznej pomocy oraz podniesienia jej standardów. 
Kontakt: 
Urszula Nowakowska: urszula.nowakowska@cpk.org.pl , tel. 604402994
Anna Głogowska Balcerzak: a.glogowska@cpk.org.pl ( łódź) 
Anna Zaręba: anna.zareba@cpk.org.pl , 604590117 ( Gdańsk)
Agnieszka Zaranek: agnieszka.zaranek@cpk.org.pl, 604590218 ( Wrocław)
Lub:
WAVE Biuro w Wiedniu: Rosa Logar, rosa.logar@interventionsstelle-wien.at lub Maria Rösslhumer, Maria.roesslhumer@wave-network.org
Więcej na temat kampanii dowiesz się na stronie organizatora:www.wave-network.org
Obejrzyj video pt. „Step up!: https://www.youtube.com/watch?v=lvcu2lZgpNE

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej